DISCLAIMER

Op deze pagina vindt u de disclaimer van DOLIO VINUM, zoals deze beschikbaar is gesteld door DOLIO VINUM. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. 

Zonder uitdrukkelijke én schriftelijke toestemming van DOLIO VINUM is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij DOLIO VINUM.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten (welke menselijk zijn) vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel een overeenkomst met DOLIO VINUM te mogen claimen of te veronderstellen. 

DOLIO VINUM streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks onze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. DOLIO VINUM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staan waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van DOLIO VINUM op deze pagina.